algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De Wereld volgens je Hond – hondengedragsbegeleiding (hierna: De Wereld volgens je Hond) is gevestigd in Oss. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen De Wereld volgens je Hond en de klant, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

1. Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 De Wereld volgens je Hond, De Wereld volgens je Hond – hondengedragsbegeleiding, die in uitoefening van haar bedrijf op eigen naam aan personen hondengedragsconsulten en lessen aanbiedt.

1.2 Klant: de hondeneigenaar die van De Wereld volgens je Hond een aangeboden dienst wil afnemen.

1.3 Dienst: door De Wereld volgens je Hond aangeboden gedragsbegeleiding of (privé)les of andere service.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst waarbij De Wereld volgens je Hond zich jegens haar klant verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden dienst en de klant tot betaling van deze dienst.

2. Aansprakelijkheid

2.1 De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele schade die zijn hond kan veroorzaken. Deelname aan de gedragsbegeleiding of privéles is geheel voor eigen risico.

2.2 De klant is aansprakelijk voor alle schade die door de klant, door hem meegebrachte bezoekers of hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van De Wereld volgens je Hond, haar medewerkers en de locatie waar de dienst plaatsvindt.

2.3 De Wereld volgens je Hond is niet aansprakelijk voor welke schade, letsel, diefstal dan ook aan klant, de eigendommen van klant, de hond of derden ontstaan voor, tijdens of na de dienst geleverd door De Wereld volgens je Hond.

2.4 Indien de klant zijn hond onder toezicht brengt van De Wereld volgens je Hond, is en blijft de eigenaar van deze hond volledig aansprakelijk voor eventuele door de hond toegebrachte schade aan personen, andere honden of goederen van derden. Uiteraard zal De Wereld volgens je Hond er alles aan doen om dit te voorkomen.

2.5 De klant is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering (AVP, voorheen WA) af te sluiten waar ook de hond onder valt.

2.6 Daar ik werk met dieren en mensen kan ik geen 100% garantie geven op het resultaat. Een goed resultaat is mede afhankelijk van de inzet van klant.

3. Aanmelding

3.1 De klant meldt zich aan door te reageren op de aanboden dienst van De Wereld volgens je Hond. Dit kan zowel schriftelijk, mondeling als digitaal geschieden.

3.2 De klant ontvangt na aanmelding bericht of de gewenste dienst voor hem beschikbaar is.

3.3 De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de klant dat deze gebruik maakt van het betreffende aanbod. Deze bevestiging kan zowel schriftelijk als digitaal geschieden, waarna de factuur schriftelijk of per e-mail zal worden toegezonden. De bevestiging verplicht tot het betalen van het overeengekomen tarief voor betreffende dienst.

3.4 Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen deelnemen aan een consult of privéles mits zij onder supervisie staan van hun ouder(s) of verzorger(s). Uitzonderingen worden alleen gemaakt in overleg met en na toestemming van De Wereld volgens je Hond.

4. Afmelding door klant of De Wereld volgens je Hond

4.1 Afmelding door de klant voor een consult of les van De Wereld volgens je Hond dient uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch, schriftelijk of digitaal plaats te vinden. De afspraak komt dan zonder verdere kosten te vervallen. Afmelding binnen 24 uur komt voor rekening van de klant en zal gewoon gefactureerd worden.

4.2 Indien de instructeur/gedragsbegeleider niet in staat is om de les te geven of het consult te verrichten, dan wordt de les/het consult in overleg met de klant verplaatst naar een ander moment.

5. Betaling

5.1 Het totale verschuldigde bedrag dient voor aanvang van het consult of de les te zijn voldaan door middel van een van onderstaande mogelijkheden:

  • Overmaken van het verschuldigde bedrag voor start van de dienst naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer o.v.v. naam klant, factuurnummer en naam hond.
  • Contante betaling van het volledige verschuldigde bedrag op de dag dat de dienst plaatsvindt.

5.2 Indien er een betalingsachterstand ontstaat kan De Wereld volgens je Hond maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld weigering van het vervolgen van de les(sen) of het niet versturen van het consultverslag. Indien de betaling daarna niet alsnog wordt voldaan, kan De Wereld volgens je Hond gerechtelijke stappen ondernemen.

5.3 Eventuele kosten die door De Wereld volgens je Hond moeten worden gemaakt om de haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de klant.

6. Gedragsbegeleiding

6.1 Een klant kan over het gedrag van een hond advies vragen aan de gedragsbegeleider/gedragsdeskundige door middel van gedragsbegeleiding of privéles.

6.2 Het verkregen advies is gebaseerd op de gevolgde opleiding tot gedragstherapeut voor honden, bijscholing en deskundige ervaringen van de gedragsbegeleider/deskundige.

6.3 Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de gedragsbegeleider/deskundige. De eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. De privélessen en begeleidingen geschieden op eigen risico van de klant.

6.4 De gedragsbegeleider/deskundige kan een inschatting geven over de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van het advies en/of privéles kan echter niet gegeven worden.

7. Overig

7.1 De Wereld volgens je Hond behoudt zich het recht voor de klant te weigeren als deze niet naar de aanwijzingen van de gedragsbegeleider/deskundige luistert, dan wel zichzelf, de hond of anderen in gevaar brengt. Restitutie van het in rekening gebrachte bedrag is in dit geval niet mogelijk.

7.2 Fysieke correctiemiddelen zoals bijvoorbeeld prikband, e-collar (stroomband), wurgketting of het slaan, schoppen of anderszins opzettelijk veroorzaken van pijn bij de hond wordt tijdens de les of het consult niet toegestaan en leidt – na het niet opvolgen van een waarschuwing dit te staken – tot directe ontbinding van de overeenkomst door De Wereld volgens je Hond.  Restitutie van het in rekening gebrachte bedrag is in dit geval niet mogelijk.

7.3 In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist De Wereld volgens je Hond.

7.4 Op overeenkomsten gesloten met De Wereld volgens je Hond is Nederlands recht van toepassing.

7.5 De Wereld volgens je Hond behoudt zich het recht voor de voorwaarden aan te passen. Uiteraard worden klanten bij een volgende overeenkomst hiervan op de hoogte gesteld.

7.6 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 juni 2020.